Van Rooden fiscale en administratieve dienstverlening BV, ingeschreven onder nummer 34276020

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van Rooden fiscale- en administratieve dienstverlening BV, gevestigd te Haarlem, nader aan te duiden als opdrachtnemer en de partij die opdracht geeft, hierna te noemen opdrachtgever.

1.2 Indien en voor zover een overeenkomst, aanbieding of offerte van deze voorwaarden afwijkende bepalingen bevat, zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk van kracht.

 
Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle door of namens opdrachtnemer uitgebrachte offertes of aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen worden ingetrokken zolang deze niet aanvaard zijn door opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten dat de opdrachtnemer haar werkzaamheden is aangevangen.

 

2.3 De opdrachtnemer kan besluiten ter zake van de overeenkomst een opdrachtbevestiging op te maken. Ingeval zij daartoe besluit komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging (overeenkomst van opdracht) door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.


2.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 

Artikel 3 Verplichtingen van de opdrachtgever

3.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

3.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

3.3 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

4.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.

4.2 Opdrachtnemer is bevoegd werkzaamheden door derden te laten verrichten. Hierover zal vooraf overleg plaatsvinden met opdrachtgever.

4.3 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Dit is alleen anders indien de wet of zijn beroepsplicht hem verplicht de betreffende gegevens openbaar te maken.
 

Artikel 5 Tarief

5.1 Het tarief van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

5.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

 

5.3 Het tarief van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand of indien opdrachtnemer hiertoe besluit na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht indien de Wet op de omzetbelasting voorschrijft dat de prestatie belast is.

 

5.4 Opdrachtnemer kan besluiten aan opdrachtgever een voorschotfactuur te zenden voor nog te verrichten werkzaamheden. De werkzaamheden worden in dat geval pas aangevangen na ontvangst van de betaling door de opdrachtgever. Opdrachtnemer kan besluiten de werkzaamheden eerder aan te vangen doch kan op elk door haar gewenst moment besluiten tot opschorting.

 

Artikel 6 Betaling

6.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 30 dagen na factuurdatum. De opdrachtnemer verstrekt de opdrachtgever een nadere specificatie van het gefactureerde bedrag indien de opdrachtgever daar binnen deze 30 dagen om verzoekt. De opdrachtnemer is niet gehouden een nadere specificatie te overleggen indien het verzoek daartoe bij de opdrachtnemer binnen komt na deze 30 dagen. Het is aan de opdrachtgever om te bewijzen dat het verzoek binnen 30 dagen bij de opdrachtgever is binnengekomen.

 

6.2 Indien opdrachtgever niet binnen de onder 6.1 genoemde termijn heeft betaald, dan is hij over het alsdan verschuldigde bedrag vanaf het moment dat het verzuim is ingetreden aan opdrachtnemer een rente verschuldigd van 1 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand dient te worden gerekend. In geval van achterstallige betaling is de opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden te staken/op te schorten.

 

6.3 Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden dan kan opdrachtnemer rechtsmaatregelen nemen strekkende tot verkrijging van betaling. Opdrachtgever is in dat geval gehouden tot betaling van de door opdrachtnemer te maken (buiten)gerechtelijke incassokosten, welke zijn vastgesteld op tenminste 15% (exclusief BTW) van de betalen hoofdsom, met een minimum van € 175,--.


6.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

6.5 Iedere betaling door de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de verschuldigde rente, alsmede de door opdrachtnemer gemaakte invorderingskosten en worden in mindering gebracht op de oudste openstaande facturen.

 

Artikel 7 Reclames

7.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, aan opdrachtnemer schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

7.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

7.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaalde tarief.

 

 

Artikel 8 Leveringstermijn


8.1 Is opdrachtgever een uitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of stukken ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling is ontvangen respectievelijk de informatie en/of stukken geheel ter beschikking zijn gesteld.

8.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

8.3 De overeenkomst kan, tenzij uitvoering blijvend onmogelijk is door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 
Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk voor zover de aansprakelijkheid door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt tot het bedrag van de door de verzekering uitgekeerde som. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, met een maximum van € 5.000, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of grove nalatigheid.

 

9.2 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

 

9.3 Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt uiterlijk 60 maanden nadat de fiscale aangiftes van het betreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen met de termijn waarvoor uitstel is verleend. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt indien de opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole over het betreffende tijdvak de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, en voorts in het geval de opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval verdere werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming hebben plaatsgevonden, zonder dat de opdrachtgever de opdrachtnemer daarbij betrokken heeft.

 

 

Artikel 10 Verjaring


Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 

 

Artikel 11 Intellectuele eigendom


11.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

 

11.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)-contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren.

 

 

Artikel 12 Recht van terughouding

Opdrachtgever machtigt door het verstrekken van een opdracht opdrachtnemer onherroepelijk tot het terughouden van de overgegeven stukken en administratie totdat opdrachtgever de prijs voor de verrichte diensten volledig heeft betaald.
 

Artikel 13 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.